آموزش
آموزش
پژوهش
پژوهش
مالی اداری
 مالی اداری
فارغ التحصیلان
فارغ التحصیلان
مدرسان
مدرسان
امور فرهنگی
امور فرهنگی
دریافت فرم های ضروری
دریافت فرم های ضروری
تربیت بدنی
تربیت بدنی
درباره هیات موسس
درباره هیات موسس
درباره بهشهر
درباره بهشهر
چارت درسی رشته ها

 

جهت مشاهده و دریافت روی رشتۀ موردنظر کلیک کنید.

 

مخصوص ورودی های بهمن 98

 

کارشناسی :

کارشناسی حرفه ای حقوق ثبتی
کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار
 
 

کاردانی :

کاردانی حرفه ای حسابداری صنعتی
کاردانی حرفه ای حقوق ثبتی
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار
کاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباس

مخصوص ورودی های مهر 98

 

کارشناسی :

کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی
کارشناسی حرفه ای حقوق ثبتی
کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار
- کارشناسی طراحی و الگوسازی پوشاک
 
 

کاردانی :

کاردانی حرفه ای حسابداری صنعتی
کاردانی حرفه ای حقوق ثبتی
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار
کاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباس

مخصوص ورودی های بهمن 97

 

کارشناسی :

- کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی
- کارشناسی حرفه ای حقوق ثبتی
- کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار
 

کاردانی :

- کاردانی حرفه ای حسابداری صنعتی
- کاردانی حرفه ای حقوق ثبتی
- کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار

مخصوص ورودی های مهر 97

 

کارشناسی :

- کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی
- کارشناسی حرفه ای حقوق ثبتی
- کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار
- کارشناسی حرفه ای طراحی و الگوسازی پوشاک
 

کاردانی :

- کاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباس
- کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار
 

مخصوص ورودی های بهمن 96

 

کارشناسی :

- کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی
- کارشناسی حرفه ای حقوق ثبتی
- کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار
 

کاردانی :

- کاردانی حرفه ای حسابداری صنعتی
- کاردانی حرفه ای حقوق ثبتی
- کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار

مخصوص ورودی های مهر 96

 

کارشناسی :

- کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی
- کارشناسی حرفه ای حقوق ثبتی
- کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار
- مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات
- مهندسی فناوری مکانیک خودرو
 
 

کاردانی :

- کاردانی حرفه ای حسابداری صنعتی
- کاردانی حرفه ای حقوق ثبتی
- کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار
- کاردانی حرفه ای مدیریت-خدمات بندری
- کاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباس
- کاردانی فنی اینترنت و شبکه های گسترده
 

مخصوص ورودی های بهمن 95

 

کارشناسی:

- کارشناسی حرفه ای حقوق ثبتی
 
 

کاردانی :

- کاردانی حرفه ای حسابداری صنعتی
- کاردانی حرفه ای حقوق ثبتی
- کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار
- کاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباس
- کاردانی فنی معماری شهری

مخصوص ورودی های مهر 95

 

کارشناسی :

- کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی
- کارشناسی حرفه ای حقوق ثبتی
- کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویرسازی
- کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-تجاری
- کارشناسی حرفه ای معماری-طراحی محیط داخلی
- مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات
- مهندسی فناوری مکانیک خودرو
 
 

کاردانی :

- کاردانی حرفه ای حسابداری صنعتی
- کاردانی حرفه ای حقوق ثبتی
- کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری
- کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار
- کاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباس
- کاردانی فنی اینترنت و شبکه های گسترده
- کاردانی فنی برق صنعتی

مخصوص ورودی های بهمن 94

 

کارشناسی :

- کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی
- کارشناسی حرفه ای حقوق ثبتی
- کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-تجاری
- کارشناسی حرفه ای معماری-طراحی محیط داخلی
- مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات
 
 

کاردانی :

- کاردانی حرفه ای حسابداری صنعتی
- کاردانی حرفه ای حقوق ثبتی
- کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری
- کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار
- کاردانی حرفه ای مدیریت-خدمات بندری
- کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک
- کاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباس
- کاردانی فنی اینترنت و شبکه های گسترده
- کاردانی فنی برق صنعتی
- کاردانی فنی معماری شهری
 

مخصوص ورودی های مهر 94

 

کارشناسی :

- کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی
- کارشناسی حرفه ای حقوق ثبتی
- کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-تجاری
- کارشناسی حرفه ای معماری-طراحی محیط داخلی
- مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات
 
 

کاردانی :

- کاردانی حرفه ای حسابداری صنعتی
- کاردانی حرفه ای حقوق ثبتی
- کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری
- کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار
- کاردانی حرفه ای مدیریت-خدمات بندری
- کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک
- کاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباس
- کاردانی فنی اینترنت و شبکه های گسترده
- کاردانی فنی برق صنعتی
- کاردانی فنی معماری شهری
- کاردانی فنی مکانیک خودرو

مخصوص ورودی های بهمن 93

 

کارشناسی :

- کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی
- کارشناسی حرفه ای حقوق ثبتی
- کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-تجاری
- کارشناسی حرفه ای گرافیک-تزئینی ومحیطی
- کارشناسی حرفه ای معماری-طراحی محیط داخلی
- مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات

مخصوص ورودی های مهر 93

 

کارشناسی :

- کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی
- کارشناسی حرفه ای حقوق ثبتی
- کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-تجاری
- کارشناسی حرفه ای گرافیک-تزئینی ومحیطی
- مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات
 
 

کاردانی :

- کاردانی حرفه ای بازاریابی
- کاردانی حرفه ای حسابداری صنعتی
- کاردانی حرفه ای حقوق ثبتی
- کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری
- کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار
- کاردانی حرفه ای گرافیک-هنرهای تجسمی
- کاردانی فنی اینترنت و شبکه های گسترده
- کاردانی فنی برق صنعتی
- کاردانی فنی معماری شهری
- کاردانی فنی مکانیک-ماشین افزار
- کاردانی فنی مکانیک خودرو

مخصوص ورودی های مهر  92

 

کارشناسی :

- کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی
- کارشناسی حرفه ای حقوق ثبتی
- کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-تجاری
- کارشناسی حرفه ای گرافیک-تزئینی ومحیطی
- کارشناسی حرفه ای معماری-طراحی محیط داخلی
- مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات

 

کاردانی :

- کاردانی حرفه ای حسابداری صنعتی
- کاردانی حرفه ای حقوق ثبتی
- کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری
- کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار
- کاردانی فنی معماری شهری
- کاردانی فنی برق صنعتی
- کاردانی فنی ماشین افزار
- کاردانی فنی مکانیک خودرو

مخصوص ورودی های 91 (پودمانی)

 

کارشناسی :

- کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی
- کارشناسی حرفه ای حقوق ثبتی
- کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-تجاری
- کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات
- مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

 

کاردانی :

- کاردانی حرفه ای بازاریابی
- کاردانی حرفه ای حسابداری تولیدی و صنعتی
- کاردانی حرفه ای حقوق ثبتی
- کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار
- کاردانی حرفه ای گرافیک
- کاردانی فنی اینترنت و شبکه های گسترده
- کاردانی فنی معماری شهری
- کاردانی فنی ماشین افزار
- کاردانی فنی مکانیک خودرو
کارآفرینی
کارآفرینی
چارت درسی رشته ها
چارت درسی رشته ها
سامانه آموزشی هم آوا
سامانه آموزشی هم آوا
دانشگاه جامع علمی-کاربردی
دانشگاه جامع علمی-کاربردی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش
سازمان سنجش
صندوق رفاه دانشجویی
صندوق رفاه دانشجویی
صندوق انتقادات و پیشنهادات
صندوق انتقادات و پیشنهادات
پرتال دفتر مقام معظم رهبری
پرتال دفتر مقام معظم رهبری
آدرس، شماره تماس با دانشگاه
آدرس، شماره تماس با دانشگاه